مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

سیا‌ست های حمایتی شورای پژوهشی دانشگاه از فعالیت ها و برون­دادهای پژوهشی

(مصوبه شماره 447 مورخه 9/7/1399)

1)      سیاست های حمایتی از طرح های تحقیقاتی بر اساس برونداد پژوهشی

در راستای حمایت های منطقی از طرح های تحقیقاتی و حفظ منافع پژوهشی دانشگاه بر اساس هزینه های منطقی اعلامی از سوی مجری حمایت های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی بصورت زیر خواهد بود:

1.1)    تسویه حساب قراردادهای پژوهشی (اعم از طرح های پژوهشی مستقل یا پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و دستیاری) با هزینه مصوب نهایی تا سقف اعلامی زیر با برون دادهای پژوهشی ذکر شده صورت خواهد گرفت:

1.1.1)     10 میلیون ریال نیازمند هیچگونه برونداد پژوهشی نمی باشند.

1.1.2)     بیش از 10 میلیون تا سقف 15 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی نمایه شده در نمایه هایی غیر از نمایه های سه گانه (Scopus, PubMed, ISI) هستند.

1.1.3)     بیش از 15 میلیون تا سقف 30 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با فول تکس فارسی با نمایه Scopus هستند.

1.1.4)     بیش از 30 میلیون تا سقف 50 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با فول تکس انگلیسی با نمایه Scopus هستند.

1.1.5)     بیش از 50 میلیون تا سقف 60 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه PubMed یا ISI هستند.

1.1.6)     بیش از 60 میلیون تا سقف 70 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با ه دو نمایه PubMed و Scopus هستند.

1.1.7)     بیش از 70 میلیون تا سقف 80 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q4 هستند.

1.1.8)     بیش از 80 میلیون تا سقف 100 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q3 هستند.

1.1.9)     بیش از 100 میلیون تا سقف 110 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q2 هستند.

1.1.10)  بیش از 110 میلیون تا سقف 150 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه SJR rank=Q1 هستند.

1.1.11)  بیش از 150 میلیون ریال برحسب نظر شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری و در قرارداد درج خواهد بود.

 

تبصره 1: برای مشاهده نمره SJR مجلات، به سایت  http://www.scimagojr.com مراجعه شود.

تبصره 2: چاپ مقالات در مجلاتی که بصورت مدام از سوی مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی نامعتبر اعلام می شوند، نه تنها مشمول شرایط تسویه حساب و حق التالیف نخواهند بود، بلکه مشمول پیگرد قانونی نیز می گردند. برای اطلاع از لیست مجلات نامعتبر به آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx و http://blacklist.research.ac.ir/ مراجعه نمایند.

1.2)   شرایط تصویب طرح های تحقیقاتی

1.2.1)     تعداد کل طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حال اجرا برای هر عضو هیات علمی تا سقف 10 عنوان که به صورت سه طرح تحقیقاتی به عنوان مجری، سه پایان نامه به عنوان استاد راهنما و چهار طرح تحقیقاتی از کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر گرفته می شود.

1.2.2)     بررسی هزینه کرد اعتبار طرح های تحقیقاتی توسط اداره پژوهش صورت خواهد گرفت و کلیه مدارک مربوطه به عنوان سند طرح به پرونده آن الصاق می گردد.

1.2.3)     جابجایی هزینه کرد صرفاً در بخش وسایل و تجهیزات و با اطلاع کتبی به حوزه مدیریت پژوهشی امکان پذیر بوده و در ردیفهای دیگر جابجایی اعتبار طرح فقط با نظر شورای پژوهشی مقدور خواهد شد.

1.2.4)     طرح های تحقیقاتی پیشنهادی توسط اعضاء هیات علمی نیازی به تائید گروه آموزشی نداشته و مستقیماً در کمیته های پژوهشی قابل بررسی می باشد.

1.2.5)     در مورد پایان نامه های رزیدنتی و دکتری حرفه ایی اعلام نظر مشورتی گروه لازم بوده ولی رد یا تصویب با کمیته پژوهشی دانشکده خواهد بود.

1.2.6)     تصویب پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در گروه آموزشی مربوطه تابع سیاست های دانشکده مربوطه است.

1.2.7)     مراکز تحقیقاتی دانشگاه در صورت موافقت دانشکده مربوطه می توانند نسبت به ارایه پایان نامه دانشجویان دکتری حرفه ایی اقدام نمایند.

1.2.8)    بهره مندی از خدمات قابل ارایه توسط مراکز تحقیقاتی جهت انجام پایان نامه تحصیلی یا سایر طرح های تحقیقاتی با موافقت رئیس مرکز بلامانع است.

 

2)     سیاست های حمایتی از مقالات منتشر شده در مجلات معتبر ( حق التالیف )

2.1)   کلیه مقالات مستخرج از فعالیت های پژوهشی مستند با پرداخت حق التالیف های زیر مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

2.1.1)     مجلات علمی پژوهشی داخلی بدون نمایه مبلغ 1 میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.

2.1.2)     مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus  دارای فول تکست فارسی مبلغ 5 میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.

2.1.3)     مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus  دارای فول تکست انگلیسی مبلغ 20 میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.

2.1.4)     مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی PubMed مبلغ 25 میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.

2.1.5)     مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI و فاقد IF و یا IF<1 مبلغ 35 میلیون ریال حق التالیف پرداخت خواهد شد.

2.1.6)     مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI  و دارای IF>1 ، علاوه بر پرداخت مبلغ پایه 35 میلیون ریال، ضریب تاثیر آن در 6 میلیون ریال ضرب و نسبت به پرداخت مبالغ نهایی حق التالیف اقدام خواهد شد.

تبصره 1: به مقالات اصیل حق التالیف کامل بند 2.1.6 پرداخت خواهد گردید.

تبصره 2: به مقالات مروری 60 درصد حق التالیف بند 2.1.6 به شرط وجود حداقل سه مقاله از نویسنده اول در منابع پرداخت خواهد گردید.

تبصره 3: به مقالات مروری سیستماتیک و متاآنالیز 70 درصد حق التالیف بند 2.1.6 پرداخت خواهد گردید.

تبصره 4: به گزارش موردی 40 درصد حق التالیف بند 2.1.6 پرداخت خواهد گردید.

2.1.7)     برای مقالات چاپ شده در مجلات با رتبه Q1 در دسته بندی SJR پایگاه استنادی Scopus در سال چاپ مقاله، علاوه بر مبالغ فوق 10 میلیون ریال حق التالیف مازاد پرداخت خواهد شد.

2.1.8)     برای مقالاتی که در دو سال گذشته بیش از 20 ارجاع داشته باشند مبلغ 10 میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد (منبع محاسبه ارجاع پایگاه استنادی Scopus می باشد).

2.1.9)     به پژوهشگرانی که در طرح و مقالات مستخرج از طرح، مشارکت افراد با H-index بالای 10 با ملیت غیرایرانی دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور را داشته باشند، به حق التالیف مقالات آنها مبلغ 10 میلیون ریال بصورت مازاد پرداخت خواهد شد.

2.1.10)  در صورتیکه نویسنده مسئول متعلق به خارج از دانشگاه باشد، به عضو یا اعضاء مرتبط با دانشگاه 50 درصد از کل حق التالیف پرداخت خواهد شد.

تبصره 5 : مسئولیت توزیع مبالغ بین اعضاء ذکر شده در مقاله بر عهده مجری طرح و یا نویسنده مسئول می باشد.

تبصره 6 : با توجه به اهمیت استفاده از ایمیل آکادمیک در شان واعتبار محققین و رتبه دانشگاه مقرر گردید از تاریخ اول آبان 1399 کلیه امتیازات متعلق به مقاله شامل کمک هزینه چاپ ، ارتقا افقی، ارتقا عمودی منوط به استفاده عضو هیات علمی از ایمیل آکادمیک می باشد.

2.1.11)  تبصره 7 : تکمیل کلیه پایگاه های پروفایل ساز شامل google scholar ، publonOrcidScopus ، Mendely ، Academia ، ,Researchgate Semantic و Linked in و "سامانه پورتال اساتید" در ارزیابی پژوهشی اعضای هیات علمی ضروری می باشد.  

3)     سیاست های حمایتی  از پایان نامه های دانشجویی

با توجه به جایگاه تصمیم گیری کمیته ها و شورای محترم تحصیلات تکمیلی تحت امر معاونت محترم آموزش دانشگاه، جدای از قوانین مرتبط با معاونت مذکودر، در خصوص پایان نامه های دانشجویی به قرار زیر تصمیم گیری شده است.

3.1)   کلیه پایان نامه های دانشجویی بر اساس سیاست گذاری آئین نامه های آموزشی وزارت متبوعه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1: تیم تحقیقاتی پایان نامه متشکل از استاد/اساتید راهنما و استاد/اساتید مشاور و براساس آیین نامه های آموزشی مربوطه تشکیل گردد.

3.2)   از کلیه پایان نامه های دانشجویی تا سقف 10 میلیون ریال، بدون توجه به برونداد پژوهشی حمایت مالی صورت خواهد گرفت.

3.3)   در صورتیکه هزینه های پایان نامه پیشنهادی بیش از مبلغ 10 میلیون ریال باشد با استاد راهنما در نقش مجری طرح تحقیقاتی مستقل قرارداد بسته شده و کلیه تعهدات مطابق با بند 1.1 بر عهده مجری طرف قرارداد خواهد بود. سقف حمایت از هر یک از پایان نامه ها به شرح زیر می باشد:

3.3.1)     حمایت از پایان نامه دکترای تخصصی (PhD) تا سقف 150 میلیون ریال

3.3.2)     حمایت از پایان نامه دستیار تخصصی (رزیدنتی) تا سقف 100 میلیون ریال

3.3.3)     حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) دارای کار آزمایشگاهی تا سقف 80 میلیون ریال

3.3.4)     حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) فاقد کار آزمایشگاهی تا سقف 60 میلیون ریال

تبصره 2: در شرایط خاص و با تایید شورای پژوهشی دانشگاه سقف قرارداد قابل افزایش می باشد.

3.4)   هزینه های حمایتی دربرگیرنده هزینه های پرسنلی برای استاد راهنما، استاد مشاور، و دانشجو نبوده و در موارد پرسنلی به خرید های خدمت از افراد غیر موارد مذکور در پایان نامه تعلق می گیرد.

3.5)   هزینه های حمایتی مصرفی صرفاً برای خرید اقلام هزینه ایی بر اساس اعلام قیمت از مراجع قانونی تعلق خواهد گرفت.

3.6)   از محل هزینه های متعلقه به پایان نامه ها، خرید تجهیزات ماندنی و سرمایه ایی صرفاً با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه امکان پذیر و استفاده از آنها منوط به ثبت در سیستم انبارداری دانشگاه، دانشکده، یا مراکز تحقیقاتی خواهد بود.

3.7)   دانشجویان استعداد درخشان در قالب حمایت های کمیته تحقیقات دانشجویی مورد نظر قرار خواهند گرفت.

 

4)     سیاست های حمایتی از شرکت اعضاء هیات علمی در کنگره ها و همایش های بین المللی و داخلی

4.1)   کنگره های خارج از کشور

4.1.1)     اعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی و ضریب K می­توانند از تسهیلات دانشگاه جهت شرکت در همایش­ها استفاده کنند.

تبصره 1: کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی می­توانند از حمایت مذکور استفاده نمایند که توانسته باشند در طی سال گذشته نسبت به تاریخ درخواست شرکت در کنگره، حداقل پنج (5) امتیاز پژوهشی بر اساس آئین نامه ارتفاء اعضاء هیات علمی از محل چاپ مقالات در مجلات معتبر ایندکس شده در پایگاه های استنادی ISI ، PubMed، و Scopus کسب کرده باشند.

تبصره 2: در صورت پذیرش مقاله ارایه شده بصورت سخنران کلیدی پذیرش شده باشد، اخذ امتیاز پژوهشی مذکور لزومی ندارد.

تبصره 3: حمایت از شرکت اعضاء هیات علمی فارغ از رشته تخصصی شان در کنگره های با موضوعات اخلاق در پژوهش های زیستی پزشکی مشمول 20 درصد حمایت بیشتر خواهد بود.

4.1.2)     کنگره­ یا همایش علمی مورد تقاضا باید در راستای رشته تخصصی متقاضی بوده و همچنین عنوان و مفاد مقاله ارایه شده با موضوع کنگره هم خوانی داشته باشد. ملاک نهایی در این خصوص اظهار نظر شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

4.1.3)     کنگره یا همایش علمی مورد تقاضا باید بین­المللی و یا منطقه­ایی باشد. همایش­های ملی کشورهای دیگر مشمول حمایت­های مذکور نمی باشند.

4.1.4)     با هر موضوع ارایه شده فقط یک نفر و برای یکبار مورد حمایت قرار خواهد گرفت و هر متقاضی یک بار در سال حق شرکت در کنگره های خارجی را دارد (تفکیک اختلاف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشان با نظر شورای پژوهشی خواهد بود).

4.1.5)     کلیه اعضای هیئت علمی پس از شرکت در کنگره باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گروه مربوطه نمایند.

4.1.6)     مقالات پذیرفته شده در کنگره باید مستخرج از طرح­های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه یا پایان نامه­های دانشجویی مصوب باشد.

4.1.7)     در مقاله ارائه شده به صورت شفاهی یا پوستر ذکر همه همکاران عنوان شده در پروپزال طرح تحقیقاتی یا پایان نامه الزامی می باشد.

تبصره 4: مقالات ارایه شده که مستخرج از طرح­های پژوهشی و یا پایان­نامه متعلق به دانشگاه نباشند، در صورتی که بصورت شفاهی (اورال) مورد پذیرش قرار گرفته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. ملاک تصمیم گیری در این خصوص نظر شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

4.1.8)     مدت زمان سپری شده از اتمام طرح تحقیقاتی و مقالات مستخرج برای شرکت در کنگره های خارج از کشور حداکثر سه سال بعد از اتمام (یا زمان اعلام گزارش) در نظر گرفته می­شود.

4.1.9)     حمایت مالی شرکت در کنگره های خارج از کشور 000/000/100ریال (یکصد میلیون ریال) در نظر گرفته می­شود.

4.1.10)  ضروری است اسناد مثبته (از قبیل هزینه اسکان، ایاب و ذهاب، ثبت نام و ..... ) بلافاصله بعد از شرکت در کنگره تسلیم مسئول کارپردازی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه شده و فقدان هر سند به منزله عدم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود.

4.2)   کنگره های داخلی

4.2.1)     حکم ماموریت به همراه فوق العاده ماموریت برای خلاصه مقاله یا مقالات پذیرفته شده بصورت شفاهی و بدون فوق العاده برای پوستر از سوی دانشکده تابعه صادر خواهد گردید. تعداد احکام صادره تابعه سیاست های دانشکده های تابعه خواهد بود.

4.2.2)     سقف حمایت مالی شرکت در کنگره های داخلی برای پوستر تا 2میلیون ریال و برای شفاهی 4 میلیون ریال از سوی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه برای یکبار در سال تامین و پرداخت خواهد شد.

4.2.3)     فرد متقاضی برای شرکت در کنگره باید ارایه دهنده پوستر یا سخنران باشد. همچنین تخصص متقاضی و محتوای مقاله ارایه شده باید در راستای کنگره باشد. مرجع تصمیم گیری در این خصوص معاون پژوهشی دانشکده مربوطه می باشد.

4.2.4)     علاوه بر موارد فوق، مواردی که بصورت سخنران مدعو یا عضوء هیات رئیسه پانل دعوت شده باشند یکبار در سال به میزان 6 میلیون ریال مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

4.2.5)     در خواست کارکنان برای شرکت در کنگره داخلی پس از بررسی در شورای پژوهشی مطابق قوانین اداری استخدامی عمل خواهد شد. حمایت مالی تابع سیاست های واحد مربوطه خواهد بود.

4.2.6)     مدارک مربوط به شرکت در کنگره های داخلی باید حداقل 10 روز کاری قبل از زمان برگزاری کنگره به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه جهت انجام فرآیندهای اداری ارایه شود. تبعات ناشی از تاخیر ارایه مدارک بر عهده ارایه دهنده مقاله خواهد بود.

4.2.7)    پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات (شامل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه ثبت نام) مربوط به شرکت در کنگره می باشد.

5)     سیاست های حمایتی از تالیف و داوری کتاب

5.1.1)     از کتب یا فصلهای منتشره با نمایه Scopus حمایت خواهد شد.

5.1.1.1)   با نظر شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس آیین نامه ارتقاء اساتید امتیاز پژوهشی به عضو هیات علمی تعلق خواهد گرفت. 

5.1.2)     مقرر شد برای کتب تالیفی یا بخش های تالیف شده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورت تناسب با تخصص فرد، بر اساس شروط تالیف، موضوع کسب حمایت مالی به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع داده شود.

5.1.3)     در خصوص تعیین تالیف یا گردآوری بودن کتاب مقرر گردید مدیریت اطلاع رسانی و تامین منابع علمی دانشگاه نسبت به بررسی و ارائه نظر کارشناسی اقدام و جهت تصمیم گیری به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع نماید.

5.1.4)     ترجمه و گردآوری مشمول امتیازات مذکور نخواهد شد.

 

6)     سیاست های حمایتی از داوری کتب ، مقالات و پروپوزال ها

6.1.1)     جهت تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی که فعالانه در جهت داوری کتب ، مقالات ارسالی به مجلات دانشگاه و پروپوزال های ارسالی از شوراهای پژوهشی مشارکت دارند مقرر گردید گواهی داوری براساس آیین نامه ارتقا صادر و این گواهی ها دارای امتیاز پژوهشی در ارتقا عضو هیات می باشند.

7)     سیاست های حمایتی در خصوص هزینه حق التحقیق طرح های تحقیقاتی

7.1.1)     تصمیم گیری در خصوص هزینه های مربوطه بر اساس نظر شورای پژوهشی  دانشگاه خواهد بود.

7.1.2)     به اساتید راهنما و مشاوران پایان نامه های دستیاری و دانشجویی در مقاطع مختلف هزینه پزسنلی تعلق نمی گیرد.  

8)     سیاست های مربوط به محدودیت زمانی عضویت در کمیته­ها و شورا

8.1.1)     احکام عضویت در کمیته ها و شوراهای پژوهشی بصورت سالانه صادر خواهد شد.

8.1.2)     غیبت غیر موجه به میزان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متفرقه موجب لغو حکم صادره خواهد بود.

9)      سیاست های حمایتی در خصوص پروژه های مربوط به تحقیق در نظام سلامت (HSR)

9.1.1)     در پروژه های مطرح شده از سوی محققین دانشگاه اعم از اعضاء هیات علمی یا غیر هیات علمی که به تایید معاونت مربوطه رسیده باشد پس ازتوافق با آن معاونت تامین اعتبار خواهد شد.

9.1.2)     در خصوص الزام یا عدم الزام چاپ مقاله در این پروژه ها با توافق معاونت مربوطه تصمیم گیری خواهد شد.

 

10)   سیاست های حمایتی از کمیته تحقیقات دانشجویی

در راستای حمایت‌های منطقی از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی و تشویق و توانمند سازی دانشجویان در امر پژوهش، حمایت‌های مصوب از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی بصورت زیر خواهد بود:

10.1.1)  در مورد طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی بدون تعهد مقاله و به شرط ارائه گزارش نهایی میزان حمایت برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و دستیار تخصصی تا سقف 25 میلیون ریال، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای تا سقف 20 میلیون ریال، و دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 15 میلیون ریال خواهد بود.

10.1.2)  در مورد طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی با تعهد ارائه مقاله حمایت‌های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی مطابق با سیاست های حمایتی دانشگاه از طرح های تحقیقاتی خواهد بود.

10.1.3)  برای شرکت دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگره های داخلی هزینه ایاب ذهاب و اسکان تا سقف 7 میلیون ریال پرداخت خواهد شد (حمایت تا سقف 50 نفر در سال صورت خواهد گرفت). دانشجویان استعدادهای درخشان با معرفی EDC  دانشگاه مشمول این موارد می گردند.

10.1.4)  برای چاپ پوستر دانشجویان در کنگره های داخلی 500 هزار ریال و برای ثبت نام 1.5 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

10.1.5)  برای شرکت حداکثر دو نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت در کنگره های خارج از کشور (یک مورد پوستر و یک مورد سخنرانی) سقف حمایت مطابق مقررات کمیته تحقیقات دانشجویی (طرح مصوب کمیته بوده و دارای تائیدیه شورای پژوهشی باشد) صورت خواهد گرفت.

10.1.6)  برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو مجری دوم مربوط به طرح باشد، با فول تکست انگلیسی Scopus مبلغ 20 میلیون ریال، با نمایه PubMed و ISI مبلغ 25 میلیون ریال، مقالات با فول تکست فارسی 10 میلیون ریال مشروط به مصوب بودن در کمیته تحقیقات دانشجویی به دانشجوی مذکور به عنوان حق‌التالیف پرداخت خواهد شد.

10.1.7)  برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم یا بعد باشد، در مقالات با نمایه Scopus مبلغ 5 میلیون ریال و با نمایه PubMed و ISI مبلغ 8 میلیون ریال به دانشجوی مذکور به عنوان حق التالیف پرداخت خواهد شد.

10.1.8)  برای تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی، هر 6 ماه یکبار مسابقه پروپوزال نویسی در قالب رویداد پژوهشی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار و به 4 تیم برتر به شرح ذیل جوایز نقدی پرداخت خواهد شد: تیم اول 25 میلیون ریال، تیم دوم 20 میلیون ریال، تیم سوم 15 میلیون ریال و تیم چهارم 10 میلیون ریال

تبصره 1: هر دانشجو می‌تواند فقط یک طرح دانشجویی بدون تعهد مقاله ثبت کند.

تبصره 2: پایان نامه های دانشجویی شامل حمایت های مذکور برای دانشجویان نگارنده پایان نامه نخواهد بود.

تبصره 3: در راستای حمایت هر چه بیشتر همکاری پژوهشی بین اساتید و دانشجویان، هر عضو هیئت علمی می‌تواند تا سقف 4 طرح دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت کند که این تعداد جزء محدودیت تعداد طرح‌ها و پایان‌نامه‌های مجاز برای عضو هیئت علمی محاسبه نمی‌شود.

11)   سیاست گزاری در خصوص گرنت های اکتسابی خارج از منابع دانشگاه

11.1.1)  اعضای هیات علمی که موفق به دریافت گرنت گردند میتوانند بدون چاپ مقاله مرتبط با گرنت از منابع آن جهت تجهیز آزمایشگاه مربوطه و یا تامین اقلام مصرفی استفاده نمایند.

11.1.2)  در راستای تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی مقرر گردید تا 20 درصد گرنت جذب شده  با تایید شورای پژوهشی دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از منابع مالی خود به عضو هیات علمی اختصاص یابد.

 

11.1.3)  مقالات چاپ شده در صورتیکه منابع مالی طرح آن بطور کامل از گرنت های خارج از دانشگاه تامین شده باشد مشمول 50 درصد افزایش در حق التالیف مقاله یا مقالات مربوطه مندرج در بند دو خواهد شد. 

تنظیمات قالب