مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

آدرس ایمیل

آدرس پستی

شماره تماس

شماره نمابر

1

دکتر رضا جعفری

ایمونولوژی پزشکی

CV

jafari.reza@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165

04433486165

2

دکتر یوسف رسمی

بیوشیمی بالینی

CV

rasmi@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165 

3

دکتر مرتضی طاهری انگنه

بیوتکنولوژی پزشکی

CV

taheri.m@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 

04433486165 

4

دکتر صابر یوسفی

میکروب شناسی پزشکی

CV

yousefi@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165

5

دکتر فاطمه خردمند

بیوشیمی بالینی

CV

kheradmand@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

 04433486165

6

دکتر مرتضی باقری

زیست پزشکی

CV

mortezabagheri@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165 

7

دکتر عباس جعفری

سم شناسی پزشکی

CV

jafari.ab@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 

 04433486165

8

دکتر عادل محمدزاده

ایمونولوژی پزشکی

CV

mohammadzadeh@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

 04433486165

9

دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

بیوشیمی بالینی

CV

Shafiei.v@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04432780803 

 04433486165

10

دکتر طوبی حلاج

شیمی تجزیه

CV

hallaj.t@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

 04433486165

11

دکتر لقا انصاری

نانوبیوتکنولوژی

CV

Ansari.le@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

 04433486165

12

دکتر علی گلچین

سلولی کاربردی

cv

 Golchin_a@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

 04433486165

13

دکتر شهریار علی پور

پزشکی مولکولی

cv

alipour.sh@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

 04433486165

14

دکتر عطا عباسی اسلاملو

آسیب شناسی

cv

aabbasi@alumnus.tums.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

 04433486165

 15

دکتر رضا اکبری

باکتری شناسی پزشکی

cv

akbari.r@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165 

16

دکتر پرویز رنجبروان

مهندسی بافت

cv

Ranjbarvan.p@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165 

17

دکتر یونس پیله ور سلطان احمدی

بیوتکنولوژی پزشکی

 CV   

 ypilehvar@umsu.ac.ir

 بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

 04433486165

18

دکتر شهرام خادم وطن

انگل شناسی پزشکی

CV

khademvatan.s@umsu.ac.ir

کیلومتر 11 جاده نازلو- پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

19

دکتر رامین سعادتیان

هماتولوژی آزمایشگاهی CV saadatian@umsu.ac.ir

 بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 04433486165
20

دکتر ابراهیم مظلومی

ایمونولوژی پزشکی CV Ebrahim.mazloomi@gmail.com

 بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 04433486165
 
  •  

تنظیمات قالب