مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

آدرس ایمیل

آدرس پستی

شماره تماس

شماره نمابر

1

دکتر رضا جعفری

ایمونولوژی پزشکی

CV

jafari.reza@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165

04433486165

2

دکتر مرتضی باقری

زیست پزشکی

CV

mortezabagheri@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04433486165

04433486165

3

دکتر عباس جعفری

سم شناسی پزشکی

CV

jafari.ab@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 

04433486165

4

دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

بیوشیمی بالینی

CV

Shafiei.v@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

5

دکتر طوبی حلاج

شیمی تجزیه

CV

hallaj.t@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

6

دکتر لقا انصاری

نانوبیوتکنولوژی

CV

Ansari.le@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 

04433486165

دکتر مرتضی طاهری انگنه

بیوتکنولوژی پزشکی

CV

taheri.m@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

8

دکتر یونس پیله ور سلطان احمدی

بیوتکنولوژی پزشکی

 CV   

 ypilehvar@umsu.ac.ir

 بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

9

دکتر ابراهیم مظلومی

ایمونولوژی پزشکی

CV

Ebrahim.mazloomi@gmail.com

 بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

 

تنظیمات قالب