مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

آدرس دهی صحیح در مقالات فارسی:

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

 

آدرس دهی صحیح در مقالات انگلیسی:

 

Cellular and Molecular Research Center, Cellular and Molecular Medicine Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 

تنظیمات قالب