مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  ماموریت مرکز:

 

   1. آموزش جامعه پزشکی و توانمند سازی گروه های علمی به خصوص محققین و کارشناسان مرکز

   2. طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی

   3. افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بین بخشی و درون بخشی

   4. افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی

   5. به کارگیری نتایج پژوهش ها در راستای ارتقا کیفیت خدمات برای سلامت جامعه

   6. اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب در جهت سلامت جامعه

   7. افزایش دانش علوم سلولی و مولکولی جامعه

   8. تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر در فیلد های مختلف بیوتکنولوژی، تولید فرآورده های بیولوژیکی، ژنتیک، بیوشیمی

   9. تشویق و ترغیب محققین علوم سلولی و مولکولی و تسهیل پروژه های تحقیقاتی آنان

   10. ارائه نتایج پژوهش ها و راهکارهای اصلاحی به مراکز تولید فرآورده های بیولوژیکی، بیوتکنولوژی و تشخیصی جهت بهبود کیفیت تولیدات 

 

تنظیمات قالب