مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

1

دکتر عیسی عبدی راد

دکتری تخصصی

ژنتیک پزشکی

 CV

2

دکتر خسرو حضرتی تپه

دکتری تخصصی

انگل شناسی

 CV

3

دکتر شهرام شهابی

دکتری تخصصی

ایمونولوژی پزشکی

 CV

4

دکتر سیامک سلامی

دکتری تخصصی

بیوشیمی بالینی

 CV

5

دکتر امیر حیدری

دکتری تخصصی

داروسازی

CV

6

دکتر یوسف رسمی

دکتری تخصصی

بیوشیمی بالینی

 CV

7

دکتر رسول قره آغاجی

دکتری تخصصی

آمار

 CV

 8

 دکتر مرتضی متذکر

 دکترای تخصصی

 ویروس شناسی

 CV

تنظیمات قالب