فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

Cellular and Molecular Research Center Chairman:
 
Name and Family : Ramin Saadatian Kharajo
    cv
Degree : Ph.D
Academic Degree : Assistant Professor         
Department :
                 Cellular and Molecular Research Center
E-mail: :

saadatian@umsu.ac.ir

 


 
                                                     Tel : +984433486165
                                                    Fax : +984433486165
                                               Addres : Third floor, Hakim Jorjani Building, Shafa St, Ershad St, Urmia,