فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢


  Members Of The Research Council :


 

Members

Degree

E.Mail

Adress

1

Dr.Morteza Motazaker

Ph.D

motazaker@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

2

Dr.Kambiz Diba

Ph.D

diba@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

3

Dr.Abdolla Ghasemian

Ph.D

abdollahghasemian@umsu.ac.ir

chool of Paramedical Sciences ,, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

4

Dr.Shahram Khademvatan

Ph.D

khademvatan@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

5

Dr.Saber Yousefi

Ph.D

yousefi@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

6

Dr.Fatemeh Kheradmand

Ph.D

kheradmand@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

7

Dr.Adel Mohammadzadeh

Ph.D

mohammadzadeh@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803

8

Dr.Yousef Rasmi

Ph.D

rasmi@umsu.ac.ir

School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R.IRAN/+984432780803