فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

 

اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

آدرس ایمیل

آدرس پستی

شماره تماس

شماره نمابر

1

دکتر رضا جعفری

ایمونولوژی پزشکی

CV

jafari.reza@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165

04433486165

2

دکتر مرتضی متذکر

ویروس شناسی پزشکی

CV

motazaker@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو.پردیس نازلو.دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165

 

3

دکتر صابر قلیزاده

حشره شناسی پزشکی

CV

saber@umsu.ac.ir 

بلواررسالت/ستاد مرکزی دانشگاه/معاونت تحقیقات

 04432780803

04433486165

 

4

دکتر یوسف رسمی

بیوشیمی بالینی

CV

rasmi@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

5

دکتر مرتضی طاهری انگنه

بیوتکنولوژی پزشکی

CV

taheri.m@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 

04433486165

 

6

دکتر صابر یوسفی

میکروب شناسی پزشکی

CV

yousefi@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165

 

7

دکتر فاطمه خردمند

بیوشیمی بالینی

CV

kheradmand@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

8

دکتر جواد رسولی

اپیدمیولوژی

CV

rasouli.j@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165

 

9

دکتر مرتضی باقری

زیست پزشکی

CV

mortezabagheri@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165

 

10

دکتر عباس جعفری

سم شناسی پزشکی

CV

jafari.ab@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04433486165 

04433486165

 

11

دکتر عادل محمدزاده

ایمونولوژی پزشکی

CV

mohammadzadeh@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803 

04433486165

 

12

دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

بیوشیمی بالینی

CV

Shafiei.v@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

04432780803 

04433486165

 

13

دکتر طوبی حلاج

شیمی تجزیه

CV

hallaj.t@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

 

14

دکتر لقا انصاری

نانوبیوتکنولوژی

CV

Ansari.le@umsu.ac.ir

بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

 

15 

دکتر علی گلچین

سلولی کاربردی

cv

 Golchin_a@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

16 

دکتر شهریار علی پور

پزشکی مولکولی

cv

alipour.sh@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

17 

دکتر عطا عباسی اسلاملو

آسیب شناسی

cv

aabbasi@alumnus.tums.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

18 

دکتر توحید رضایی

علوم تشریحی

cv

rezaei.t@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

 19

دکتر رضا اکبری

باکتری شناسی پزشکی

cv

akbari.r@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

20 

دکتر پرویز رنجبروان

مهندسی بافت

cv

Ranjbarvan.p@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 04432780803

04433486165

 

21

دکتر یونس پیله ور سلطان احمدی

بیوتکنولوژی پزشکی

 CV   

 ypilehvar@umsu.ac.ir

 بلوار ارشاد/خیابان شفا/ساختمام حکیم جرجانی

 04433486165

04433486165

 

22

دکتر شهرام خادم وطن

انگل شناسی پزشکی

CV

khademvatan.s@umsu.ac.ir

کیلومتر 11 جاده نازلو- پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165