فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

 

  اولویت های پژوهشی مرکز :

 

اولویت های پژوهشی در رابطه با بیماری های قلبی

   1-غربالگري عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و انجام مداخلات هدفمند جهت کاهش شيوع این عوامل و کاهش مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي

        عروقي

   2-وضعيت ريسک فاکتور هاي انفارکتوس ميوکارد و راهکارهاي کاهش آن

   3-بررسي در خصوص اشکال باليني بيماريهاي عروق کرونر و ارائه راهکارهاي لازم جهت کاهش عوارض و مرگ ناشي از آنها

   4-بررسي و پژوهش در خصوص درمانهاي نوين دارويي و غير دارويي بيماريهاي قلبي عروقي و توجه به بررسي اثرات مفيد داروهاي گياهي و طب مکمل

   5-پژوهش در خصوص رويکردهاي جديد درملاني در بيماريهلاي قلبلي شامل سلولهاي بنيادي ژن تراپي و ...

   6-بررسي سطح سرمي واسطه هاي التهابي با شانس ابتلا به بيماري هاي قلب و عروق

   7-مطالعه پراکنش شيوع بيماري هاي قلبي عروقي براساس قوميت

 

اولویت های مر بوط به بیماری های متابولیک و داخلی

  1- اپيدميولوژي، غربالگري ، تشخيص، درمان و کنترل بيماري ديابت در گروههاي سني مختلف

  2-اپيدميولوژي، غربالگري ، تشخيص و درمان استئوپروز و عوارض ناشي از آن

  3-مطالعات پيرامون غربالگري عوامل خطر، تشخيص و درمان و سطح فاکتورهاي خوني بيماران انفارکتوس مغزي

  4-بررسي ارزش تشخيصي تستهاي عملکرد کليوي در تشخيص نارسايي هاي حاد و مزمن کليوي

  5-بررسي ميزان شيوع لوسمي هاي حاد و شناسايي انواع اختلالات کروموزومي در لوسمي ها

  6-بيماران آسمي و آلرژيک

  7-همبستگي بين ابتلا به عفونت هاي ويرال و باکتريال و شانس ابتلا به انواع بدخيمي هاي خوني