فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

 

Institute Address Urmia/Ershad Blv./shafa st./Hakim Jorjani Building/3 floor/CMRC Center          

E-mail: cmrc@umsu.ac.ir          

Tel: +984433486165         

Fax number: +984433486165          

 

Lab Address: Urmia, School of Allied Medical Sciences, Nazlou Campus, Urmia University of Medical Sciences. 

Tel: +984432770698   

Fax number: +984432780801