فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

اعضای هیات علمی آموزشی مرکز:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

آدرس ایمیل

آدرس پستی

شماره تماس

شماره نمابر

1

دکتر مرتضی متذکر

ویروس شناسی پزشکی

CV

motazaker@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو.پردیس نازلو.دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

2

دکتر صابر قلیزاده

حشره شناسی پزشکی

CV

saber@umsu.ac.ir 

بلواررسالت/ستاد مرکزی دانشگاه/معاونت تحقیقات

04432231930 

04433486165

3

دکتر یوسف رسمی

بیوشیمی بالینی

CV

rasmi@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

4

دکتر صابر یوسفی

میکروب شناسی پزشکی

CV

yousefi@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

5

دکتر فاطمه خردمند

بیوشیمی بالینی

CV

kheradmand@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

6

دکتر جواد رسولی

اپیدمیولوژی

CV

rasouli.j@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

7

دکتر عادل محمدزاده

ایمونولوژی پزشکی

CV

mohammadzadeh@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

8

دکتر علی گلچین

سلولی کاربردی 

cv

 Golchin_a@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

دکتر شهریار علی پور

پزشکی مولکولی 

cv

 alipour.sh@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

10

دکتر عطا عباسی اسلاملو

آسیب شناسی 

cv

aabbasi@alumnus.tums.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

11 

دکتر توحید رضایی

 علوم تشریحی

cv

 rezaei.t@umsu.ac.ir

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

 12

دکتر رضا اکبری

باکتری شناسی پزشکی 

cv

akbari.r@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

13 

دکتر پرویز رنجبروان

مهندسی بافت 

cv

Ranjbarvan.p@umsu.ac.ir 

کیلومتر ۱۱ جاده نازلو-پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165

15

دکتر شهرام خادم وطن

انگل شناسی پزشکی

cv

Khademvatan.s@umsu.ac.ir

کیلومتر 11 جاده نازلو- پردیس نازلو دانشکده پزشکی

04432780803

04433486165