فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

 

Name and surname: Neda Abbaspour Sani

Degree: Master Of Biotechnology

Email: sani_abbspour@yahoo.com

Address:Cellular and Molecular research center , Shafa St, Ershad St, Urmia, West Azarbaijan, iran

Contact number: +984433486165